INLEIDING

Onze vereniging maakt deel uit van een samenwerkingsverband die tot doel heeft om op een
leuke en sportieve manier de hippische sport te beoefenen met paard/pony en medeleden. Ook
speelt bij Amethyst de gezelligheid en behulpzaamheid een grote rol.

Dit houdt wel in dat we met z’n allen deze vereniging in stand dienen te houden. Als gevraagd
wordt om wat zelfwerkzaamheid te leveren wordt verwacht dat u daar welwillend tegenover
staat.

Vanzelfsprekend naar ieders vermogen en we zeggen dan ook: ‘één voor allen – allen voor
één’.

Verder is het belangrijk voor de goede orde dat naast het hebben van de officiële ‘Statuten’
een aantal zaken binnen de club helder afgesproken zijn. In dit huishoudelijk reglement
worden allerlei aanvullende onderwerpen geregeld die geen plaats in de statuten hoeven te
hebben maar waarvan het wel goed is dat de leden zich aan de gemaakte afspraken houden.
Het reglement bevat afspraken en/of procedures die specifiek voor de vereniging zijn
opgenomen en vastgesteld.

ALGEMEEN

Artikel 1

Het spreekt voor zichzelf dat het gedrag van onze leden t.a.v. mens en dier behoorlijk dient te
zijn. Leden worden geacht zo nodig bij te dragen aan en mee te helpen bij het handhaven van
de orde. Leden houden zich aan de door de Ledenraad van de KNHS opgestelde gedragscode.

LEDEN.

Artikel 2

Leden en aspirant-leden zijn natuurlijke personen, die zich schriftelijk hebben aangemeld bij
het bestuur van de vereniging.

Het bestuur beslist over het verzoek binnen één maand na ontvangst van het verzoek.

Een afwijzende beslissing dient – bij aangetekend schrijven – ter kennis van de verzoeker te
worden gebracht met vermelding dat hiertegen in beroep kan worden gegaan bij de algemene
ledenvergadering.

Het beroep dient te worden ingesteld binnen één maand na de dag van ontvangst van het
bericht van afwijzing.

De algemene ledenvergadering beslist over het beroep in haar eerstvolgende vergadering.

DONATEURS.

Artikel 3

Donateurs en aspirant-leden mogen de algemene vergadering bijwonen, zij hebben daar geen
stemrecht.

ERELEDEN.

Artikel 4

Ereleden genieten dezelfde rechten als de leden, doch zijn vrijgesteld van het betalen van de
contributie.

CONTRIBUTIE EN BEËINDIGING LIDMAATSCHAP.

Artikel 5

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december van elk jaar en stilzwijgend wordt
verlengd met 12 maanden, tenzij uiterlijk 2 maanden van tevoren schriftelijk opgezegd wordt.
De contributie, te betalen door de leden en aspirant-leden, wordt op voorstel van het bestuur
jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Tevens bepaalt de algemene ledenvergadering de grootte van het entreegeld.

Artikel 6

Voor het vaststellen van de te betalen contributie worden de leden en aspirant-leden ingedeeld
in een aantal categorieën, te weten:

. rijdende leden.
. niet rijdende leden
. ponyruiters

De contributie dient door de leden binnen 4 weken na de factuurdatum te worden voldaan.

Het bestuur kan hiervan ontheffing verlenen.

Bij niet tijdige betaling aan de functionaris kan het verschuldigde door een incassobureau
geïnd worden en komen de kosten van incassering ten laste van het verantwoordelijke lid.

VOORZITTER.

Artikel 7

De voorzitter heeft de leiding van de algemene ledenvergadering en de bestuursvergadering
en tekent de stukken zo nodig.

hij leidt de vergaderingen volgens de agenda en fiatteert de notulen;

hij geeft gelegenheid aan de leden om hun mening te geven t.a.v. elk agendapunt;

indien een lid zich niet houdt aan het ontwerp of zich misdraagt, is de voorzitter bevoegd dit
lid het woord te ontnemen.

hij kan de vergadering schorsen zolang als nodig is in verband met het aan de orde zijnde
agendapunt. Op verzoek van de meerderheid der aanwezigen leden dient de vergadering
onmiddellijk hervat te worden.

LEDENVERGADERING.

Artikel 8

De algemene ledenvergadering kan slechts beslissen over zaken, die op de agenda van de
betreffende vergadering staan.

Eén algemene ledenvergadering wordt op een zodanig tijdstip belegd, dat daarin de agenda’s
van de algemene ledenvergadering van de KNHS (waarbinnen de vereniging krachtens art. 11
lid 8 van de statuten van de KNHS 2008 is opgenomen) besproken kunnen worden.

In deze vergadering worden de nodige stemmingen verricht en worden de afgevaardigden
naar de betreffende vergaderingen aangewezen.

Deze vergadering kiest – op voordracht van het bestuur – uit haar midden een lid/leden,
alsmede een plaats vervangend lid/ plaats vervangende leden, voor het bestuur van de kring(-
en) waarin de vereniging conform artikel 12 van de statuten van de KNHS is opgenomen.

De verkiezing vindt plaats ter voorziening in de vacature in het kringbestuur.

Tegenkandidaten kunnen door tenminste een/tiende deel der stemgerechtigde leden, worden
voorgedragen.

Tenminste vier dagen voor de algemene ledenvergadering dien(t) (en) de naam/namen ter
kennis van het bestuur te worden gebracht.

BESTUURSVERGADERING.

Artikel 9

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van de voorzitter of van tenminste
twee andere bestuursleden.

b. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris, die belast is met:

. het samenstellen van de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen;
. het bijhouden van het register van leden, donateurs en ereleden;
. het tijdig uitnodigen van de te houden en van agenda voorziene bestuurs- en
ledenvergaderingen;
. het voeren van de correspondentie namens bestuur en leden;
. het bijhouden van het archief;
. het opstellen van een jaarverslag, waarin opgenomen o.a. de diverse activiteiten van de
vereniging.
. alles, dat redelijkerwijze tot werkzaamheden van de secretaris behoort en onder
zijn/haar
. plaats te vinden.

Het bestuur kiest uit zijn midden een penningmeester, die belast is met:

. het beheer der financiële middelen van de vereniging;
. het innen c.q. doen innen van de contributies en donaties van de leden,aspirant-leden
en donateurs;
. het afhandelen van de financiële verplichtingen door de vereniging aangegaan;
. het tijdig vóór de betreffende algemene ledenvergadering,bij het bestuur, in te dienen
ontwerp rekening en verantwoording van het financieel beheer over het afgelopen
boekjaar;
. alles, dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van de penningmeester behoort of
onder zijn/haar verantwoordelijkheid dient te geschieden.

STEMMINGEN.

Artikel 10

Voor de schriftelijke stemmingen wijst de algemene ledenvergadering een stembureau aan
van twee leden buiten het bestuur.

ONDERRICHT.

Artikel 11

Aankomend leden hebben recht op 1 proefles.

Leden hebben recht op deelname aan 1 uur instructie per week op door het bestuur
vastgestelde tijden. Leden worden ingedeeld op leeftijd en/of niveau in afstemming met het
bestuur.

De lessen gaan het gehele jaar door, met uitzondering van feestdagen, georganiseerde
clubactiviteiten en onvoorziene (weer)omstandigheden.

Leden die niet aanwezig kunnen zijn in de les zijn verplicht zich bij het paarden-, men- of
ponysecretariaat af te melden voor de les.

BAKGEBRUIK

Artikel 12

Leden kunnen op elk uur van de dag gebruik maken van de buiten- en binnenbak. Menleden
kunnen op zondag van 14.00-17.00 uur gebruik maken van de binnenbak. Zij hebben dan
voorrang. Deze regel geldt niet als er instructie wordt gegeven op de verenigingslesuren en bij
georganiseerde clubactiviteiten.

De betreffende momenten wordt bekend gemaakt via de website of op het mededelingenbord
in de binnenbak.

WEDSTRIJDEN.

Artikel 13

Voorwaarden voor het deelnemen aan en het houden van wedstrijden worden nader geregeld
in het wedstrijdreglement, als bedoeld in artikel 3 sub f van de statuten van de KNHS.

Een aantal maal per jaar worden officiële wedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de KNHS.
Jaarlijks wordt minimaal 1 onderlinge wedstrijd georganiseerd.

Bij deelname aan de afdelingsdressuur hoort men zich te houden aan de afspraken m.b.t. de
gelijke uitrusting van de deelnemers en de dieren.

Het opzeggen van het KNHS lidmaatschap dient vóór 1 november bij het (men-, pony- en/of
paarden)secretariaat plaats te vinden.

Het bestuur is bevoegd nadere voorwaarden te stellen met betrekking tot het deelnemen aan

wedstrijden.

PUBLICITEIT.

Artikel 14

Het bestuur informeert de leden via de website en/of per mail over voor hen belang zijn
aangelegenheden.

Extern wordt getracht zoveel mogelijk goede publiciteit van het verenigingswerk te
verstrekken.

VACCINATIE

Artikel 15

Alle paarden en pony’s die deelnemen aan lessen en verenigingsactiviteiten dienen jaarlijks
ingeënt te worden volgens het Reglement Identificatie en Registratie van de KNHS.

WIJZIGINGEN.

Artikel 16

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend in een algemene
ledenvergadering tot stand worden gebracht; zij dienen met twee/derde der uitgebrachte
geldige stemmen te zijn aangenomen.

Wijzigingen van dit huishoudelijke reglement dienen ter informatie aan het bestuur van de
KNHS te worden voorgelegd.

SLOTBEPALING.

Artikel 17

Ingeval één of meerdere bepalingen van dit reglement mochten blijken niet duidelijk te zijn,
alsmede in gevallen waarin dit reglement niet blijkt te voorzien, beslist het bestuur van de
vereniging.

Ieder lid van de vereniging heeft via de website de beschikking over een exemplaar van dit
reglement alsmede op de aanvullingen c.q. wijzigingen daarop.